Suspiciuni privind coeficientul de repartiție Ecoaqua și interpelările consilierului județean Dumbravă. VIDEO

You must need to login..!

Embed Code

Virgil Dumbravă/ PRO România. Suspiciuni că Ecoaqua nu a anulat coeficientul de repartiție.
Suspiciuni că se fac abuzuri privind consumul de apă.

 VIDEO

Avdnd in vedere informafiile apdrute in spaliul public privind eliminareacoeficientului de repartifie facturat de ECOAQUA SA in baza HCL 30t2010
și a modului de calcul al acestuia.
“Diferenla dintre cantitatea de apd inregistratd de contorul montat pe brangamentulcondominiului gi cantitatea de apd rezultatd prin insumarea cantitdlilor de apd inregistratd de contoarele din apartamente sf cea stabilitd in srsfem paugal pentru apartamentele necontorizate, se rep artizeazd pe fiecare apartament propor{ional cu cantitatea de apd consumată”
– conform Cap.5 Art.10 lit.c din contractul de furnizarelprestare a serviciului de alimentarecu ape 9i can alizare – publicat la adresa https://ecoaqua.rolportal- calarasi/uploads/2020l02lcontract-furnizareC O L ECT I V-CALO LT-a pt- b I oc-fa ra-asoci ati i . pdf, ln calitate membrii ai Consiliului Județean și implicit de reprezentati al aclionariatului ECOAQUA SA Cdldrasi, vă solicitam formularea unor rispunsuri cu privire la urmitoarele aspecte sesizate:
Vă solicitam să transmiteli procedura de facturare prin care diferenta dintre consumul contorului de scard gi suma consumurilor din apartamente se anuleazd si implicit coeficientu! de repartilie devine 0.
de ape inregistrat de contorul de brangament este egal cu suma consumurilor din apartamente (contorizate sau necontorizate)

 

 VIDEO

-Eliminarea artificiald gi abuzivd a unei diferenle negative intre consumul contorului de scari si suma consumurilor din apartamente (contorizate sau necontorizate) genereazd prejudicii clientilor Operatorului Regional ,adica cetatenilor Municipiului Calarasi,prin neemiterea unor facturi negative acestora;
-Eliminarea artificiali 9i abuzivd a unei diferenle pozitive intre consumul contorului de scard si suma consumurilor din apartamente (contorizate sau necontorizate) genereazd prejudicii ECOAQUA SA prin nefacturare;
1.Va solicitam sa ne comunicati care este baza legală a eliminirii coeficientului de repartitie – deoarece din punct de vedere tehnic este practic imposibil ca, incepAnd cu datd arbitrard, toate scdrile de bloc din
municipiul CilSragi sd aibd coeficient de repartilie 0 ?
Analizând punctual facturile emise de ECOAQUA SA pentru blocul H20 scara A am sesizat cd solufia tehnici aleasd a constat in modificarea abuzivi a indexurilor contorului de scard in plus sau in minus asa inc6t diferen{a dintre consumul contorului de scard si suma consumurilor din apartamente sd fie 0.