PNL Călărași își prezintă candidații la alegerile parlamentare. VIDEO

You must need to login..!

Embed Code

Astăzi 4 noiembrie 2020  PNL Călărași a susținut o Conferință de presă. Sub denumirea  „DEZVOLTĂM CĂLĂRAȘIUL” Emil Dumitru, președintele partidului a prezentat pe candidații la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Sintetizat oferta PNL Călărași este alta. Descoperim numai tineri preocupați de viitorul lor. Descoperim numai călărășeni. Descoperim diversitate de viziune, idei. Preocuparea vine din multe direcții și fiecare candidat o prezintă pe cea unde are expertiză. 

PNL Călărași își prezintă candidații. Video

Obiective generale. Viziune. Misiune. Perspectivă. Direcții de acțiune.

 • Călărașiul educat: Investiții în educație. Școli dotate, sigure și moderne:
 • infrastructură școlară modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologiile informării şi comunicării;
 • creşterea participării la educaţie de calitate, de la creşă până la absolvirea unei forme de învăţământ care să asigure acces pe piaţa muncii sau tranziţia către învăţământul universitar;
 • adaptarea învăţământului vocaţional la tradiţia economică din zonă (școli de meserii);
 • reducerea absenteismului, a riscului de abandon şcolar, pentru diminuarea fenomenului de violenţă, privind creşterea siguranţei elevilor în mediul școlar;
 • o alimentație sănătoasă pentru copii în școli;
 • Educație prin cultură: Dezvoltarea patrimoniului cultural. Reabilitarea moștenirii culturale. Înființarea de centre culturale multifuncționale.

 • Călărașiul sănătos: Investiții în sănătate. Reabilitarea infrastructurii spitalicești:
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea spitalelor din judeţ, pentru a asigura condiţii optime actului medical şi pentru a asigura accesul cetăţenilor la servicii de sănătate la nivelul întregului județ;
 • asigurarea unor condiţii mai bune, cu atragerea de fonduri europene, în vederea înfiinţării de policlinici și cabinete medicale în zonele defavorizate sau în proximitatea unei zone populate de un număr semnificativ de cetăţeni care nu beneficiază de acces facil la servicii medicale;
 • înființarea de centre medico-sociale multifuncționale.

 

 • Călărașiul modernizat:
 • Dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea sistemului rutier județean.
 • Dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii localităților, cu introducerea și extinderea rețelelor de utilități (gaze).
 • Stimularea creării de noi locuri de muncă, cu încurajarea capitalului autohton, prin atragerea investiţiilor străine directe. Sprijinirea angajatorilor, pentru a încadra în muncă persoane provenite din rândul şomerilor;
 • Susţinerea mediului de afaceri, prin încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi prin stimularea activităţii de inovare, cercetare şi dezvoltare;
 • Sprijinirea mediului de afaceri. Dezvoltare durabilă prin antreprenoriat.
 • Regenerarea spațiului urban.
 • Bugete cheltuite rațional și responsabil, în folosul comunității.
 • Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor Uniunii Europene.
 • Continuarea eforturilor de implementare a proiectelor concrete din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, cu o mai bună valorizare a acestui instrument pentru dezvoltarea regiunilor beneficiare
 • O administrație digitalizată în care promptitudinea funcționarilor să fie resimțită de către cetățeni;
 • Dialog constructiv între autorităţile publice locale, mediul de afaceri şi ONG-uri, în scopul atragerii de investitori străini.

 • Călărașiul turistic:
 • Calificarea forţei de muncă în domeniul turismului şi creşterea numărului de străini care să viziteze anual judeţul.
 • Formarea profesională a forţei de muncă în domeniul turismului;
 • Creşterea atractivităţii ofertei turistice prin investiţii în infrastructura de utilităţi publice.
 • Susţinerea dezvoltării infrastructurii de turism într-un mod coerent, ţinând cont de protejarea ecosistemelor sensibile, precum şi de nevoile manifestate de piaţa de turism judeţeană.
 • Dezvoltarea localităţilor cu potenţial turistic care pot valorifica zonele    naturale protejate şi celelalte resurse ale judeţului.
 • Dezvoltarea infrastructurii de agrement. Diversificarea activităţilor de agrement în zona plajelor amenajate în Municipiile Călăraşi şi Olteniţa
 • Conservarea patrimoniului natural. Mediu înconjurător protejat, curat și sigur.
 • Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea – port turistic de agrement.
 • Sprijinirea turismului ecumenic.

 

 • Călărașiul agricol:
 • Creşterea puternică a sectorului agriculturii şi dezvoltării rurale, ca sursă importantă pentru dezvoltarea economică a ţării, sporirea veniturilor agricultorilor şi recâştigarea pieţei interne
 • Investiţii în domeniul irigaţiilor şi pentru stimularea utilizării eficiente a apei, în scopul creşterii substanţiale a suprafeţelor cu potenţial productiv, dar mai ales în  scopul accesului agricultorilor la apa de irigaţii şi protecţiei culturilor;
 • Asigurarea securităţii alimentare a cetăţenilor;
 • Asigurarea apărării sănătăţii animalelor siguranţei alimentelor de origine animală şi nonanimală, protecţiei şi bunăstării animalelor şi protecţiei mediului;
 • Programe multianuale de susţinere pentru produse deficitare;
 • Acordarea în timp util a subvenţiilor pentru agricultură;
 • Creşterea absorbţiei fondurilor europene destinate agriculturii;
 • Înfiinţarea de centre de colectare şi procesare pentru legume/fructe şi pentru unele produse de origine animală;
 • Promovarea unei agriculturi performante prin susţinerea produsele ecologice şi tradiţionale din judeţ;
 • Promovarea produselor tradiţionale;
 • Fructificarea potenţialului agricol concomitent cu dezvoltarea zonelor rurale;
 • Accelerarea şi maximizarea absorbţiei fondurilor europene în scopul atingerii unei rate de eroare cât mai mici în ceea ce priveşte controalele administrative

şi în teren pentru plăţile pe suprafaţă;

 • Perfecţionarea mecanismelor interne de management pentru realizarea unei construcţii instituţionale performante, comparabile cu cele din ţările Uniunii     Europene în direcţiile management, cadru normativ, structuri organizatorice,     profesionalizarea personalului, cooperarea instituţională şi interinstituţională;
 • Apărarea intereselor financiare ale României şi Uniunii Europene prin optimizarea fluxului procedural aferent activităţii de identificare, constatare,     înregistrare şi urmărire a recuperării creanţelor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie       pentru Agricultură Centrul Judeţean Călăraşi;
 • Îmbunătăţirea informării fermierilor privind măsurile de sprijin;
 • Promovarea unei agriculturi performante prin susţinerea produselor ecologice şi tradiţionale româneşti;
 • Implementarea proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
 • Dezvoltarea comunităţilor din mediul rural prin creşterea rolului grupurilor de acţiune locală. Sprijin în organizarea producătorilor agricoli, inclusiv prin      întărirea serviciilor de consultanţă şi consiliere;
 • Finalizarea reformei funciare.

 

 • Călărașiul regenerat energetic. Politici în domeniul energiei:
 • Eficientizarea sistemului energetic în scopul creşterii calităţii vieţii cetăţenilor şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător.
 • Încurajarea programelor de eficienţă energetică prin identificarea de noi fonduri de investiţii;
 • Menţinerea unui mix energetic prin diversificarea surselor şi tehnologiilor de producere a energiei, promovarea energiilor din surse regenerabile şi a tehnologiilor de conversie, cu emisii reduse de carbon pentru energie electrică, încălzire şi răcire;
 • Încurajarea înfiinţării de culturi energetice în scop industrial;
 • Monitorizare îndeplinirii tuturor angajamentelor asumate ca stat membru al UE în domeniul reducerii emisiilor de gaze ce produc efect de seră;
 • Creşterea calităţii serviciilor energetice în domeniile iluminatului public, transportului în comun, alimentării cu energie termică, precum şi în promovarea surselor regenerabile de energie.
 • Investiţii în reţele de medie şi joasă tensiune în localităţi urbane şi rurale.

 

 • Călărașiul protejat. Respect pentru mediul înconjurător:
 • Asigurarea unui management durabil al apelor. Gestionarea infrastructurii de apă şi apă uzată prin investiţii în reţelele de apă curentă şi canalizare din mediul urban şi rural;
 • Reducerea poluării şi îmbunătăţirea calităţii aerului;
 • Managementul deşeurilor și substanţelor periculoase;
 • Protecția solului. Gestionarea siturilor contaminate;
 • Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale;
 • Îmbunătăţirea gradului de educare și conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul;
 • Integrarea politicii de mediu în celelalte politici sectoriale şi aplicarea principiilor dezvoltării durabile. Prevenirea riscului şi diminuarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor;
 • Prevenirea şi gestionarea inundaţiilor;
 • Dezvoltarea durabilă a pădurilor prin extinderea suprafeţelor de păduri, creşterea eficienţei serviciilor de mediu oferite de acestea, combaterea despăduririlor şi asigurarea diminuării tăierilor ilegale de masa lemnoasă;
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asigurarea unui mediu sănătos în cadrul comunităţilor.

 

 • Călărașiul conexat : modernizarea infrastructurii de transport:
 • Asigurarea infrastructurii şi serviciilor în transport, ca suport al activităţii economice şi sociale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii;
 • Modernizarea şi dezvoltarea transportului în judeţ prin investiţii în infrastructurii de transport regională şi locală în conformitate cu principiile dezvoltării durabile;
 • Valorificarea proiectelor de infrastructură actuale sau aflate în derulare şi găsirea de solulţii de transport noi, performante;
 • Dezvoltare regională echilibrată prin dezvoltarea reţelei de transport rutier (drumuri publice judeţene).
 • Accesarea cu prioritate a fondurilor europene şi fondurilor extrabugetare în finanţarea lucrărilor de infrastructură rutieră;
 • Sistem eficient de gestionare a drumurilor pubice prin repararea, întreţinerea curentă şi periodică a acestora; scăderea numărului de intervenţii şi a cheltuielilor de exploatare; organizarea sistemului de reţele stradale în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare;
 • Exploatarea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de drumuri naţionale şi ce străbat teritoriul judeţului;
 • Creşterea gradului de siguranţă rutieră prin reducerea numărului de victimedin accidentele de circulaţie